Електронен дневник
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-000 „Подкрепа за успех“ Е НАСОЧЕН КЪМ НАМАЛЯВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ, НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВНИЯ ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ.

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПО ОП НОИР 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕС ЧРЕЗ ЕСФ.

В ПГБТ са организирани 5 групи за занимания по интереси и 5 групи за преодоляване на обучителни затруднения.

« Към проекти
Професионална гимназия по битова техника © 2012