Електронен дневник
"ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

прПроект BG05M20P001-2.011-0001  „Подкрепа за успех“

финансиран по ОП НОИР

занимания по интереси

допълнително обучение за обучителни затруднения

социален работник

пропроект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"

2014 - 2020 г.ект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"


2014 - 2020 г.оект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"
2014 - 2020 г.

« Към проекти
Професионална гимназия по битова техника © 2012