Електронен дневник
ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПОВОД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.
ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПОВОД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

На 15.09.2023 г. от 9, 30 часа в Професионалната гимназия по битова техника – гр. Пловдив ще се проведе официална церемония по повод приключване на строителните дейности и откриването на обект „Модернизация на образователната инфраструктура в Професионалната гимназия по битова техника – гр. Пловдив“, който е част от проект „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 11 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Пловдив, Смолян и Кърджали“.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Главната цел на проекта е създаване на условия за модерни образователни услуги чрез цялостно обновяване на образователната инфраструктура на училището.

Основните дейности, които бяха изпълнени в рамките на договора за СМР са:

  • Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в централната сграда и  учебните работилници;
  • Частичен ремонт на покривите на трите сгради;
  • Подмяна на електроинсталацията;
  • Подмяна на осветителните тела в централната сграда и  учебните работилници;
  • Изграждане на система за пожароизвестяване;
  • Цялостен вътрешен ремонт в централната сграда и  учебните работилници;
  • Подмяна  на дворно осветление, вертикална планировка;
  • Изграждане на две спортни площадки в училищния двор;

С изпълнението на договора в сградата бяха създадени условия за достъп на хора с увреждания като е изградена рампа, а на 1-вия , 2-рия и 3-тия етаж са адаптирани по един санитарен възел.

Стойност на договора: 1 123 937 лв.

Финансиране от ЕС - ЕФРР: 664 076 лв.

Национално съфинансиране: 117 190 лв.

Собствено финансиране от бюджета на МОН: 342 671 лв.

« Към новини
Професионална гимназия по битова техника © 2012