Електронен дневник
Твоят час
Твоят час

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им з учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят чaс)". През учебната 2017/2018 г. в училището са сформирани 10 групи за дейности по интереси: Пътят към успеха, Приложна физика, В света на техниката и електротехниката, Забавна електротехника, Футболни таланти, Математическа мисъл, Приложна електроника, Шампиони, Гладиатори, Мисли в зелено и 2 групи за преодоляване на обучителни затруднения: "Българският език - моят микрокосмос" (БЕЛ), Група за преодоляване на обучителни затруднения по математика.

http://tvoiatchas.mon.bg/

« Към проекти
Професионална гимназия по битова техника © 2012