Електронен дневник
„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”
„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”
http://praktiki.mon.bg/upraktiki/  Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики”
 
 
 
По този проект ученици от ПГБТ са разпределени в различни сервизи за поддръжка на ИТ техника и изграждане на ИТ мрежи, асансьорни сервизи.
« Към проекти
Професионална гимназия по битова техника © 2012