Електронен дневник

Учебен процес » Училищна документация » Закони, наредби, правилници

Закон за предучилищното и училищното образование Изтегли Преглед
Правилниk за вътрешния трудов ред в ПГБТ Изтегли Преглед
НАРЕДБА № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация (изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 декември 2022г.) Изтегли Преглед
Правила за обучение в електронна среда (раздел Х към ПДУ) Изтегли Преглед
Етичен кодекс на училищната общност в ПГБТ, 2021 г. Изтегли Преглед
Правилник за дейността на ПГБТ Изтегли Преглед
НАРЕДБА № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците; изм. и доп., бр. 34 от 16.04.2024 г., в сила от 16.04.2024 г. Изтегли Преглед
Правила вътрешно подаване на сигнали Изтегли Преглед
ЗАКОН за професионалното образование и обучение Изтегли Преглед
Професионална гимназия по битова техника © 2012