Електронен дневник
проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи

Дейност 3 – Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда

« Към проекти
Професионална гимназия по битова техника © 2012