Електронен дневник

Специалности » компютърни мрежи

ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
СПЕЦИАЛНОСТ: КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

 

            Професия 523050 Техник на компютърни системи, специалност 5230502 Компютърни мрежи дава на учениците необходимите знания и практически умения за работа в областта на изграждането, поддръжката  и ремонта на компютърните мрежи.

 

            При упражняването на професията се извършват следните дейности :

⇒ Прилагане номенклатурата на типовите елементи, използвани при производството и ремонта на РС и мрежи

⇒ Монтаж, демонтаж, ремонт и поддръжка на локални мрежи

⇒ Диагностика на РС и мрежи

⇒ Пускане в експлоатация на различни видове мрежи

⇒ Измерване и снемане на технически параметри и характеристики на различни устройства от РС техника

⇒ Работа с техническа и нормативна документация

⇒ Общуване с клиенти

           

            Всички дейности се извършват като се спазват изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда

 

             Завършилите обучението си по тази професия могат да работят :

⇒ в сервизи за поддръжка и ремонт на РС техника 

⇒ във фирми за изграждането и поддръжката на мрежи

⇒ в собствена фирма

            Срок на обучение: 5 години

            Успешно завършилите обучението си по тази професия получават :

⇒ диплома за средно образование

⇒ свидетелство за трета степен на професионална квалификация

⇒ възможност за кандидатстване във всички ВУЗ-ове

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012