Електронен дневник
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

 

„Доставка на оборудване за реализиране на проект „Модернизиране на професионалното образование” по специалностите: ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПОДЕМНА И АСАНСЬОРНА ТЕХНИКА и компютърни мрежи, компютърна техника и технологии в Професионална гимназия по битова техника – гр. Пловдив”  по две обособени позиции:

 

1. Обособена позиция 1 „Доставка на модели на асансьорни уредби” и

2. Обособена позиция 2 „Доставка на компютърна техника”

« Към секцията Профил на купувача
Професионална гимназия по битова техника © 2012