Електронен дневник

Специалности » Оптичeски комуникационни системи

ПРОФЕСИЯ:ТЕХНИК ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ
СПЕЦИАЛНОСТ: ОПТИЧEСКИ КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

            Професията 523010 Техник по комуникационни системи, специалност 5230105 Оптически комуникационни системи дава на учениците необходимите знания и практически умения за работа в областта на изграждането, поддръжката  и ремонта на оптичните телекомуникационни системи.

 

            При упражняването на професията се извършват следните основни дейности :

⇒ Ползване на номенклатурата на типовите елементи, използвани при производството и ремонта на телекомуникации, РС и мрежи

⇒ Монтаж, демонтаж, ремонт и поддръжка на оптични телекомуникационни локални мрежи

⇒ Диагностика на РС и мрежи

⇒ Пускане в експлоатация на различни видове оптични мрежи

                ⇒ Измерване и снемане на технически параметри и характеристики на различни устройства от РС техника

⇒ Изграждане на телекомуникационни мрежи и LAN мрежи за предаване на данни, гласова телефония и интернет.

⇒ Сглобяване на оптични кутии и пач панели

⇒ Извършване на работни рефлектометрични измервания

⇒ Монтаж на оптични и конвенционални мрежи

⇒ Съединяване на оптични влакна

⇒ Експлоатация и ремонт на далекосъобщителна преносна мрежа

⇒ Работа с техническа и нормативна документация

⇒ Общуване с клиенти

 

            Всички дейности се извършват като се спазват изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда

 

            Завършилите обучението си по тази професия могат да работят :

                ⇒ в сервизи за поддръжка и ремонт на РС техника,  изграждането и поддръжката на оптични мрежи

                ⇒ във фирми за изграждане и поддръжка на оптични мрежи;

    ⇒ като консултанти по продажби в магазини и фирми за РС техника

    ⇒ собствена фирма

 

    Срок на обучение: 5 години

 

            Успешно завършилите обучението си по тази професия получават :

⇒ диплома за средно образование

⇒ свидетелство за трета  степен на професионална квалификация

            ⇒ възможност за кандидатстване във ВУЗ-ове

Професионална гимназия по битова техника © 2012