Електронен дневник

Учебен процес » Училищна документация » Документи

Стратегия за развитие на ПГБТ, гр.Пловдив 2016-2020 г. Изтегли Преглед
Годишен план за учебна 2023/2024 година Изтегли Преглед
Анотация на услуги за деца Изтегли Преглед
Анкетна карта Изтегли Преглед
Програма за предоставяне на равни възмовности и за приобщаване на учениците от уязвими групи в ПГБТ Изтегли Преглед
Програма за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система Изтегли Преглед
План за финансиране на дейностите по стратегията за развитие на училището за периода 2016/2020 година Изтегли Преглед
Мерки за повишаване качеството на образованието 2019/2020 година Изтегли Преглед
Мерки за повишаване качеството на образованието, уч.2020/2021 г. Изтегли Преглед
Стратегия за развитие на ПГБТ, гр.Пловдив 2016-2020 г. - актуализация 2017 г. Изтегли Преглед
План за изпълнение на стратегията 2018-2020 г. Изтегли Преглед
План за насърчаване и повишаване на грамотността, уч.2020/2021 г. Изтегли Преглед
Училищна програма за обучение по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование в ПГБТ, уч.2020/2021 г. Изтегли Преглед
Програма за превенция на ранно напускане на училище, уч.2020/2021 г. Изтегли Преглед
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи в ПГБТ, уч.2020/2021 г. Изтегли Преглед
Училищна политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза, 2021 Изтегли Преглед
Годишен план за уч.2020/2021 г. Изтегли Преглед
Стратегия за развитие на ПГБТ, гр.Пловдив за периода 2021-2024 г. Изтегли Преглед
План за действие и финансиране на стратегията за периода 2021-2022 г. Изтегли Преглед
Мерки за повишаване качеството на образованието, учебна 2021/2022 г. Изтегли Преглед
Годишен план за учебна 2021/2022 година Изтегли Преглед
Правилник за дейността на ПГБТ учебна 2023/2024 г. Изтегли Преглед
Стратегия за развитие на ПГБТ, гр.Пловдив 2023-2028 г. Изтегли Преглед
План за изпълнение на дейностите заложени в стратегията, уч. 2023-2024 г. Изтегли Преглед
Професионална гимназия по битова техника © 2012